Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 13/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới.