Đóng góp xứng đáng hơn nữa vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

Được thành lập ngày 17/7/2007 trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Thương mại và Khối Giao thông công chính, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị tốt đẹp của các Đảng bộ tiền thân, nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng Quy chế làm việc, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Thành ủy giao. Sau 10 năm, Đảng bộ Khối có bước phát triển và đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Đảng ủy Khối chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt và triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Chủ động triển khai bài bản, sáng tạo cuộc vận động và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt những kết quả tích cực. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện và biểu dương trên các lĩnh vực như: xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp; lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo…

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng uỷ Khối phát huy tốt vai trò trong t