• slide 1
  • slide 2

Ban Tổ chức

I. Danh sách cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

1. Trần Thị Vân Anh - UV BTV, Trưởng ban

2. Đỗ Thị Thủy - Phó Trưởng ban

3. Đỗ Trường Giang - Phó Trưởng ban

4. Hoàng Đức Trung - Chuyên viên

5. Trần Tuyết Mai - Cán bộ

II. Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức

1 - Chức năng

1.1 - Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Khối.

1.2 - Là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối.

2  - Nhiệm vụ

2.1 - Nghiên cứu tham mưu cho Đảng ủy Khối vận dụng các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho phù hợp với tình hình cụ thể của Khối, chủ động chuẩn bị nội dung tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực chương trình, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

2.2 - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở đảng trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, nguyên tắc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.3 - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đề án hoặc chuyên đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối. Tham gia soạn thảo các văn bản khác của cấp uỷ Khối khi được phân công.

2.4 - Hướng dẫn và kiểm tra các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối, các ban Đảng uỷ Khối thực hiện các nghị quyết chủ trương của Thành uỷ, Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ khối.

2.5 - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ với cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

2.6 - Làm nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên, tặng huy hiệu Đảng, chuyển sinh hoạt đảng, xoá tên đảng viên; quản lý danh sách đảng viên, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên về tổ chức đảng và đảng viên, phiếu đảng viên, làm công tác thống kê tổ chức đảng và đảng viên, thống kê cấp uỷ,  xây dựng kế hoạch và mở lớp bồi dưỡng cấp uỷ, đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng; làm các báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổ chức Thành uỷ, Đảng uỷ Khối.

2.7 - Giúp Ban thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý đội ngũ cán bộ diện Đảng uỷ Khối quản lý, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng uỷ Khối. Tham mưu cho cấp uỷ về quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ sung, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực về công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan chuyên trách Đảng uỷ Khối.

- Thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp và cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng uỷ Khối.

- Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương.

 2.8 - Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng chủ trương, giải pháp xây dựng  tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong Đảng bộ Khối. Tổng hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh theo quy định.

3 - Quyền hạn

3.1 - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với các cấp uỷ trực thuộc.

3.2 - Được dự các hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các cấp uỷ trực thuộc bàn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ hoặc các công tác khác có liên quan.

3.3 - Được yêu cầu các cấp uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối, cá nhân có liên quan báo cáo hoặc cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

3.4 - Được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối uỷ nhiệm phối hợp, kết hợp với cơ quan tổ chức các Bộ, Tổng công ty, Tập đoàn, Ban cán sự đảng, đảng đoàn các sở, ngành, ban của thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

3.5 - Thực hiện một số công việc cụ thể về công tác tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

4 - Tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ làm việc

4.1- Lãnh đạo Ban tổ chức

Gồm Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban.

4.2- Biên chế:

Biên chế chung của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối từ 4-5 cán bộ.

4.3 Chế độ làm việc

- Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về toàn bộ các mặt công tác của Ban. Các Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực công tác và các công việc được phân công.

Các tin khác

Cơ quan Ủy ban Kiểm traVăn phòngBan Tuyên giáo

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Back to top