• slide 1
  • slide 2

Ban Tuyên giáo

I. Danh sách cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

1. Lê Hữu Toản - UV BTV, Trưởng ban

2. Hà Thị Mai Hương - Phó Trưởng ban

3. Đào Thị Đỗ Hải - Chuyên viên

II. Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tuyên giáo

1 - Chức năng

1.1 - Là cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ Khối, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục và lý luận.

1.2 - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối.

2 - Nhiệm vụ

2.1 - Giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác chính trị tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và tuyên truyền giáo dục.

2.2 - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp, phân tích đánh giá và dự báo về tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong các cơ sở đảng thuộc Khối. Kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Ban Tuyên giáo Thành uỷ về các chủ trương, phương hướng, biện pháp giải quyết.

2.3 - Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ cho đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

2.4 - Tham gia chuẩn bị soạn thảo các văn bản của Đảng ủy Khối về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối. Giúp Đảng ủy Khối chỉ đạo một số vấn đề cụ thể thuộc các lĩnh vực nói trên. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng kết thực tiễn, phổ biến những kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

2.5 - Tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong toàn Đảng bộ Khối.

2.6 - Tổ chức công tác nắm dư luận xã hội, điều tra xã hội học về những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trong đảng viên và trong các doanh nghiệp trực thuộc Khối.

Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối xây dựng chương trình, nội dung các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp đảng viên mới.

3 - Quyền hạn

3.1 - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, tuyên truyền giáo dục và công tác lịch sử Đảng đối với các cấp uỷ trực thuộc.

3.2 - Được dự các hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các tổ chức đoàn thể thuộc Khối, các cấp uỷ trực thuộc bàn về công tác tuyên giáo và các công tác có liên quan.

3.3 - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà Nước thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo của Đảng bộ Khối.

4 - Tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ làm việc

4.1- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

Gồm Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban.

4.2- Biên chế

Biên chế chung của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối từ 3 - 4 cán bộ.

4.3- Chế độ làm việc

Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, đồng chí Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về các công việc của Ban. Các Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực công tác và các công việc được phân công.

Các tin khác

Cơ quan Ủy ban Kiểm traVăn phòngBan Tổ chức

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top