Công văn

Công văn về triển khai các quy định về công tác quy hoạch cán...

0
Bộ tài liệu, biểu mẫu, download tại đây: CV327-CV-ĐUK HD 05 quy hoạch cán bộ có biểu HD 16-BTCTW công tác quy hoạch cán...

Công văn về xây dựng chương trình và thực hiện công tác kiêm tra,...

0
Tải File tại đây  CV về xây dưng CT và thực hiện CT KTGS