Chương trình phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp – Huyện ủy Vĩnh Bảo, giai đoạn 2022 – 2025