Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022

Chiều 10/1/2022, Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022; dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Hải – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố; đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Thủ trưởng Cơ quan và đồng chí Hà Thị Mai Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí thường trực Đảng uỷ Khối, Bí thư chi bộ Cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hăng hái hưởng các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2021 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Thủ trưởng Cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện chương trình công tác.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất, vững vàng về chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Thi đua thực hiện văn hóa công sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách.

5. Thực hiện tốt sơ kết, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ.

6. Quan tâm chăm lo, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết với các nội dung do Thư ký Hội nghị trình bày; giao cho BCH Công đoàn phối hợp cùng Thủ trưởng Cơ quan căn cứ thực hiện.

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.