• slide 1
  • slide 2

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra

I. Danh sách cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

1. Nguyễn Văn Thụ - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT

2. Nguyễn Đức Vinh - UV BCH, Phó chủ nhiệm UBKT

3. Bùi Văn Hà - Phó chủ nhiệm UBKT

II. Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối

1 - Chức năng

1.1 - Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thực hiện các nhiệm vụ trong Điều lệ Đảng quy định và do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao, tổ chức mọi hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

1.2 - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Khối.

2 - Nhiệm vụ

2.1 - Tham mưu giúp Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối giải quyết những công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, Thành uỷ, Đảng uỷ Khối và quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối.

2.2 - Tham mưu với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, giúp Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao.

2.3 - Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

2.4 - Giúp Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối xây dựng và thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm, nghiên cứu, tổng hợp, giải quyết, sơ kết các chuyên đề, công tác quý, 6 tháng, tổng kết năm.

2.5 - Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, công tác theo tháng, quý, năm, các công việc đột xuất, thường xuyên do Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đề ra.

2.6 - Tham gia với Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối về công tác cán bộ diện Đảng uỷ Khối quản lý.

3 - Quyền hạn

3.1 - Được dự các hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các cấp uỷ trực thuộc bàn về công tác kiểm tra, giám sát và các công tác khác có liên quan.

3.2 - Có quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát và phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra.

3.3 - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối các cấp uỷ trực thuộc và uỷ ban kiểm tra cấp dưới.

3.4 - Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp uỷ cấp dưới và các cấp uỷ trực thuộc.

4 - Tổ chức bộ máy, biên chế

4.1 - Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra

Gồm Chủ nhiệm và không quá 02 Phó Chủ nhiệm. Số lượng, cơ cấu ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo Quy định của Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

4.2 - Biên chế

Biên chế chung của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối từ 3-4 cán bộ.

4.3- Chế độ làm việc

 Chế độ làm việc, phân công công tác được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối ban hành kèm theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.

Các tin khác

Văn phòngBan Tổ chứcBan Tuyên giáo

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Back to top