Công văn về xây dựng chương trình và thực hiện công tác kiêm tra, giám sát hằng năm