Đảng ủy khối Doanh nghiệp giám sát thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị