• slide 1
  • slide 2

Giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐẢNG ỦY KHỐI:

 

THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

Số 457-QĐ/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Giao thông Công chính,

Đảng bộ Khối Thương mại, lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

 

- Căn cứ Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/11/2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 30/9/1998 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế quản lý tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ;

- Xét báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Giao thông công chính, Đảng bộ Khối Thương mại, lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hoạt động từ 01/7/2007.

Điều 2. Đảng bộ Khối doanh nghiệp bao gồm các đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Giao thông Công chính, Đảng bộ Khối Thương mại và một số tổ chức đảng ở doanh nghiệp có vốn lien doanh với nước ngoài và 100% vốn nước ngoài.

Điều 3. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

* Chức năng:

Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp thuộc khối; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở dảng trong khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; đồng thời có chức năng tham mưu cho Thành ủy về công tác xây dựng đảng ở các loại hình doanh nghiệp.

* Nhiệm vụ:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cải thiện nâng cao đời sống của người lao động.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, bảo vệ sản xuất kinh doanh.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành ủy về những chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển, quản lý tổ chức đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối thấu suốt và chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nà nước; thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Phát hiện và đấu tranh lại những quan điểm tư tưởng và việc làm sai trái với Cương lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cấp ủy có phẩm chất, năng lực; làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định.

5. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo đảm cho đường lối, chính sách của Đảng và các chủ trương lãnh đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm chỉnh, thông suốt. Tích cực chống tham nhũng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

6. Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhận xét đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là đảng viên trong khối theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

7. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong khối vững mạnh, hoạt động đúng đường lối, chính sách, pháp luật, điều lệ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

8. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong khối; trực tiếp thẩm tra xác minh, xem xét, kết luận những tường hợp có vấn đề lịch sử chính trị thuộc thẩm quyền quản lý của đảng ủy khối.

Điều 4. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lập các cơ quan tham mưu giúp việc gồm: văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo. Số lượng biên chế cán bộ đảng không quá 16 người; cơ cấu cán bộ cụ thể do Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn.

Điều 5. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 05 đồng chí. Chậm nhất sau 01 năm kể từ ngày thành lập đảng bộ, Ban Chấp hành lâm thời tổ chức đại hội Đảng bộ để bầu ban chấp hành, ủy ban kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng.

Điều 6. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được cấp kinh phí hoạt động, có tài khoản, con dấu riêng, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động theo quy định. Trụ sở làm việc của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đặt tại số 6 Đinh Tiên Hoàng.

Điều 7. Đảng ủy Khối Giao thông Công chính và Đảng ủy Khối Thương mại có trách nhiệm làm thủ tục chuyển các tổ chức cơ sở đảng theo thông báo của Ban Tổ chức Thành ủy về các đảng bộ quận, huyện, thị xã và Khối Cơ quan Dân chính Đảng trước khi kết thúc hoạt động; đồng thời tiến hành bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, tài liệu cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; tài sản, tài chính cho Văn phòng Thành ủy; con dấu cho công an thành phố.

Điều 8. Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Thương mại, Đảng ủy Khối Giao thông Công chính, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng, các đảng bộ quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị lien quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c),

- Các dồng chí Ủy viên TVTU,

- Như điều 8,

- Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy,

- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thuận

 

 

I. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Đ/c Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối

2. Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

3. Đ/c Nguyễn Văn Thụ - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

4. Đ/c Trần Thị Vân Anh - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

5. Đ/c Lê Hữu Toản - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

6. Đ/c Vũ Kiên Quyết - UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây điện HP

7. Đ/c Vũ Hồng Dương - UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

8. Đ/c Nguyễn Hồng Lê - UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phục vụ Mai táng HP

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Đ/c Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối

2. Đ/c Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

3. Đ/c Nguyễn Văn Thụ - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

4. Đ/c Trần Thị Vân Anh - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

5. Đ/c Lê Hữu Toản - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

6. Đ/c Vũ Kiên Quyết - UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây điện HP

7. Đ/c Vũ Hồng Dương - UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

8. Đ/c Nguyễn Hồng Lê - UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phục vụ Mai táng HP

9. Đ/c Phạm Đức Phương - UV BCH Đảng bộ Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

10.  Đ/c Nguyễn Đức Vinh - UV BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

11.  Đ/c Bùi Thị Kim Chi - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối

12. Đ/c Phạm Thanh Minh - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng

13. Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

14.  Đ/c Vũ Văn Sáu - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTCC và Xây dựng Hải Phòng

15. Đ/c Nguyễn Văn Hùng - UV BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

16. Đ/c Hoàng Văn Dương - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty CP Hàng hải Liên minh

17. Đ/c Phạm Văn Quang - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Kinh doanh Tổng hợp

18. Đ/c Ngô Văn Thông - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng

19. Đ/c Lê Ngọc Biên - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng

20. Đ/c Lại Anh Dũng - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến xe Hải Phòng

21.  Đ/c Ngô Đức Chiến - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển việt Nam chi nhánh Hải Phòng.

22. Đ/c Hoàng Đăng Hưng - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Công ty CP CTCC và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

23. Đ/c Đỗ Khắc Chất - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hải Phòng

24. Đ/c Vũ Đình Hiển - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng GĐ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

25. Đ/c Nguyễn Văn Tuân - UV BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị

 

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Back to top