Hải Phòng – các trường hợp F0 không có chống chỉ định tiêm phòng COVID-19 nhưng không thực hiện tiêm vắc xin phải tự chi trả phí điều trị