Hải Phòng xây 15 khu công nghiệp mới để đón “đại bàng”

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố triển khai xây dựng thêm 15 khu công nghiệp mới với tổng diện tích trên 6.200ha.

Hải Phòng đang tích cực xây dựng thêm các khu công nghiệp mới để đón thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp
Hải Phòng đang tích cực xây dựng thêm các khu công nghiệp mới để đón thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp

Năm 2020, thu hút FDI củ