• slide 1
  • slide 2

Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phố

Ngày 11-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa 12); Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.  

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng.

Ảnh: Duy Thính

 

 

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; Ủy viên Thành ủy; bí thư, phó bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức xã hội, đoàn thể, một số văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của thành phố dự hội nghị.

Tại điểm cầu các quận, huyện, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các phòng, ban, MTTQ, các tổ chức xã hội, đoàn thể dự hội nghị.

Trong buổi sáng, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa 12) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa 12); Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh bối cảnh và quá trình chuẩn bị, ban hành Nghị quyết; những nội dung chủ yếu và mới của Nghị quyết. Trong đó, làm rõ những vấn đề cơ bản và mới trong các quan điểm và mục tiêu của Nghị quyết số 45 so với Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị trước đây.  Điểm mới thứ nhất là Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Điểm mới thứ hai là Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị định hướng rõ con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố: “Giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền vững; giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo. Điểm mới thứ ba Nghị quyết 45 nâng tầm vai trò, vị trí, khả năng kết nối, quy mô và trình độ phát triển của hạ tầng giao thông thành phố : “Kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không”. Điểm mới thứ tư là nghị quyết không chỉ xác định mục tiêu tổng quát mà còn đưa ra các mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn phát triển tương ứng của thành phố.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 45, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số giải pháp. Cụ thể là: huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Về tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh: Nghị quyết số 45 là điểm tựa vữa chắc, động lực quan trọng để Hải Phòng thực sự cất cánh mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong mối tương quan chung của cả vùng và cả nước.

Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải chủ động triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả cao Nghị quyết này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. (Toàn văn bài quán triệt Nghị quyết 45 của đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy trong số báo hôm nay)

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, đồng chí Lê Văn Thành quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 179 của Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

 Quán triệt Chỉ thị số 35, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh một số điểm mới được điều chỉnh, bổ sung so với Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11. Trong đó, Chỉ thị số 35 có 2 điểm mới: về nội dung, Chỉ thị 35 quy định tại đại hội các cấp, ngoài việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, các cấp ủy chuẩn bị chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản  của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận, quyết định. Về nhân sự, Chỉ thị 35 không quy định việc đại hội cấp dưới tổ chức “lấy ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp tại đại hội” như đã quy định ở Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa trước. So với Chỉ thị 36, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (khóa 12) kế thừa 4 nội dung còn phù hợp; kế thừa có điều chỉnh 3 nội dung; kế thừa có bổ sung 3 nội dung và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 phù hợp với yêu cầu thực tiễn; bổ sung một  nội dung và bỏ hẳn một nội dung trong Chỉ thị 36 trước đây do không phù hợp thực tế.

Về Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy,  đồng chí Bí thư Thành ủy phổ biến, Thông tri gồm 3 phần chính: yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện. Về nội dung của Thông tri, đồng chí Lê Văn Thành lưu ý các đại biểu chú trọng những quy định về nội dung đại hội Đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội; việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. Trong đó, về thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31-10-2020. Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không quá ½ ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý 1-2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý 2-2020.

Quán triệt kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiến độ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, việc quán triệt, triển khai chủ trương của Bộ Chính trị và của Thảnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với cấp thành phố phải hoàn thành trong tháng 6-2019; cấp quận, huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31-8-2019. Về công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội, cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Các quận, huyện và tương đương phải hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Cấp thành phố  tổ chức đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vào nửa cuối tháng 9-2020.

*Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND  thành phố quán triệt Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết cấu chương trình hành động gồm 3 phần: mục đích, yêu cầu; chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và tổ chức thực hiện. Trong đó, trong tâm là phần 2 được chia thành 15 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể là thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thu ngân sách để xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. (Toàn văn Chương trình hành động số 76 đăng trên số báo hôm nay)

Về tổ chức thực hiện chương trình hành độn, đồng chí Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: Đảng Đoàn HĐND thành phố có trách nhiệm thể chế hóa Nghị quyết và Chương trình hành động bằng các nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và các nghị quyết chuyên đề; thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện. Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Chương trình hành động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động.

* Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13. Theo đó, các đợt tuyên truyền chia làm 4 đợt. Đợt 1: từ nay đến tháng 8-2020. Đợt 2: từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2020. Đợt 3: từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đợt 4: từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đến hết quý 1-2021.

Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị nội dung học tập quán triệt tập trung làm rõ và thống nhất các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là ở các lĩnh vực đột phá cần được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở học tập, quán triệt, các quận ủy, huyện ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án thực hiện Nghị quyết với 5 tiêu chí cụ thể: rõ từng việc, rõ chỉ tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình./.

Theo Báo Hải Phòng

 

Các tin khác

Hải Phòng bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Uỷ viên Thành uỷThi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng VCNETUBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 8-2019: Tăng tốc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểmNhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945- 2-9-2019): Tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩHội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12): Tiếp tục nỗ lực xây dựng thành phố “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa 15 Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dânPhát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng: Hướng tới trung tâm logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tếKhai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15Hội nghị Thành uỷ lần thứ 20: Tập trung khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Back to top