Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phố

Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt, triển khai nhiều văn bản quan trọng của trung ương và thành phố

Ngày 11-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa 12); Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.  

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng.

Ảnh: Duy Thính

 

 

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; Ủy viên Thành ủy; bí thư, phó bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức xã hội, đoàn thể, một số văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của thành phố dự hội nghị.

Tại điểm cầu các quận, huyện, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các phòng, ban, MTTQ, các tổ chức xã hội, đoàn thể dự hội nghị.

Trong buổi sáng, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa 12) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa 12); Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh bối cảnh và quá trình chuẩn bị, ban hành Nghị quyết; những nội dung chủ yếu và mới của Nghị quyết. Trong đó, làm rõ những vấn đề cơ bản và mới trong các quan điểm và mục tiêu của Nghị quyết số 45 so với Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị trước đây.  Điểm mới thứ nhất là Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Điểm mới thứ hai là Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị định hướng rõ con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố: “Giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền vững; giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo. Điểm mới thứ ba Nghị quyết 45 nâng tầm vai trò, vị trí, khả năng kết nối, quy mô và trình độ phát triển của hạ tầng giao thông thành phố : “Kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế b