Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành điều lệ đảng; tập huấn Chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ