Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022

Tải file mẫu đăng ký danh sách hiến máu tại đây  👉 KH 46 – HIẾN MÁU NĂM 2022

(Tên đơn vị)

DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ THAM GIA “HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN” NĂM 2022

 Trưởng đoàn: …………………………………

Số điện thoại: ………………..……………….

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

SỐ ĐIỆN THOẠINĂM SINH
NAM

NỮ

 

Xác nhận của đơn vị