Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

(Dự thảo Báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15):

Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh thế giới, trong nước có nhiều thay đổi. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng do căng thẳng thương mại, bất ổn chính trị diễn ra ở nhiều khu vực. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tạo ra những thời cơ và thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia. Trong nước, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức với tăng trưởng chậm lại của một số sản phẩm công nghiệp, mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với thành phố, mở ra cơ hội mới, là nền tảng, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

I. Kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thành phố đã tập trung cao xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động, tích cực chuẩn bị báo cáo làm việc với Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế – xã hội Đại hội 13 của Đảng. Tổ chức và phối hợp tổ chức Hội nghị Hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh.

Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa 15 thông qua nhiều dự án, đề án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội quan trọng  nhằm bước đầu thực hiện kết nối liên vùng theo định hướng Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng cao so với cùng kỳ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,3% (kế hoạch cả năm tăng 15,5% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 23,5% (kế hoạch cả năm tăng 22%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ, bằng 70,22% so với kế hoạch (kế hoạch năm 10.075 triệu USD).

Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 70.637,3 tỷ đồng, tăng 76,82%, bằng 65,25% kế hoạch (kế hoạch năm 108.250 tỷ đồng).

Sản lượng hàng qua cảng ước đạt trên 56,58 triệu tấn, tăng 9,83%, bằng 43,79% kế hoạch (kế hoạch năm 129,2 triệu tấn).

Thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86%, bằng 43,85% kế hoạch (kế hoạch năm trên 9 triệu lượt khách).

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 7.929,8 tỷ đồng, tăng 0,17% (kế hoạch năm tăng 2%).

Thu n