Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng khóa II