Năm 2022: Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng toàn ngành từ 2,8 – 2,9%