Thông qua Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ; thông qua 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022