Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Ngày 23/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo quan trọng này.

Tôi rất phấn khởi tới dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2021 là năm đầy ắp những sự kiện và hoạt động quan trọng của Đảng và đất nước: tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lần đầu tiên trong năm thứ nhất của nhiệm kỳ đã tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai Nghị quyết Đại hội, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các bài phát biểu rất quan trọng để chỉ đạo, định hướng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các lĩnh vực, nội chính, văn hóa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác đối ngoại.

Năm 2021 cũng là năm, đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng hết sức tiêu cực, gây hậu quả rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống và sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn ấy, một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí vươn lên của toàn dân ta, cùng những cống hiến, hy sinh quên mình vì nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế, quân đội, công an, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở… Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt, phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý hiệu quả những vấn đề khó, chưa có tiền lệ để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

a

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua, Báo cáo đã nêu rõ, tôi nhấn mấy điểm nổi bật:

Đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, với hình thức đa đạng, phong phú, góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; tạo thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức, vận hành hiệu quả hoạt động Trung tâm báo chí Đại hội, Trang tin điện tử Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội và nhiều hoạt động tuyên truyền ở các cấp, giúp cho cán bộ, đảng viên, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, các Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân anh em, kịp thời tiếp nhận thông tin trung thực, chính xác về Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau Đại hội, toàn ngành đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, gắn liền với tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, toàn Ngành đã tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, từ truyền thông đa phương tiện, qua mạng xã hội đến các hình thức cổ động trực quan, góp phần vào thành công cuộc bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp.

Đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công 03 hội nghị toàn quốc (với hình thức trực tuyến) về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị văn hóa toàn quốc và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước đã kết nối từ đầu cầu Trung ương tới hàng chục nghìn điểm cầu ở địa phương, giúp cán bộ, đảng viên trực tiếp nắm được nội dung cốt yếu của các hội nghị, tạo sự thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện. Thành công của việc tổ chức 3 hội nghị trực tuyến này tiếp tục khẳng định sự linh hoạt, sáng tạo của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức thành công Chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí – xuất bản toàn diện, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng, kịp thời đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; cổ vũ, động viên nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế…

Ngành Tuyên giáo đã chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; kịp thời định hướng dư luận tích cực, xử lý những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, xử lý những điểm “nóng”, “có vấn đề” có thể xuất hiện, xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động theo dõi địa bàn, điều tra xã hội học về dư luận xã hội, trên cơ sở đó phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương nhiều thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo.

Những kết quả nêu trên rất nổi bật, là dấu ấn của ngành tuyên giáo trong năm 2021. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn Ngành đạt được trong năm qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: Tiến độ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số nơi còn chậm, chất lượng chưa cao. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa thực chất; chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao; chưa luận giải thấu đáo và làm sáng tỏ một số vấn đề thực tiễn đặt ra. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực sự rõ nét. Việc tham mưu giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hoá chưa được chú trọng. Công