Tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 4