Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế