• slide 1
  • slide 2

Văn phòng

I. Danh sách cán bộ Văn phòng Đảng ủy Khối

1. Phạm Đức Phương - UV BCH, Chánh Văn phòng

2. Nguyễn Thị Phương Châm - Phó Chánh Văn phòng

3. Đỗ Thị Hương - Chuyên viên

4. Đồng Xuân Vụ - Lái xe

II. Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đảng ủy Khối

1- Chức năng

1.1 - Là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng uỷ Khối, phối hợp điều hoà hoạt động của các ban  Đảng uỷ Khối, đồng thời là trung tâm thông tin, tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng ủy Khối.

1.2 - Phục vụ trực tiếp công việc hàng ngày của Đảng ủy Khối, tổ chức phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối, nhận sao, phát hành và lưu trữ tài liệu, quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực và Cơ quan Đảng uỷ Khối.

2 - Nhiệm vụ

2.1 - Giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối phối hợp điều hoà hoạt động các ban của Đảng uỷ Khối, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của Đảng uỷ Khối.

Phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối.

Phục vụ Thường trực Đảng uỷ Khối điều hành công việc hàng ngày của Đảng uỷ Khối, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

2.2 - Rà soát việc chuẩn bị các văn bản của cấp uỷ về quy trình, tiến độ và thể thức văn bản.

Trực tiếp chuẩn bị và biên tập những văn bản được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao.

2.3 - Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cấp uỷ trực thuộc về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ và Đảng uỷ Khối.

2.4 - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối, tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác mạng tin học hiệu quả.

2.5 - Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp chung các nội dung công tác, chuẩn bị và thực hiện các báo cáo tháng, quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ Khối.

2.6 - Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, văn bản của cơ quan theo đúng các quy định hiện hành; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định.

2.7 - Giúp Thường trực Đảng uỷ Khối, Cơ quan Đảng uỷ Khối quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Đảng uỷ Khối, bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực và các ban của Đảng uỷ Khối bảo đảm công tác bảo vệ, trật tự, an ninh, phòng chống cháy nổ...trong trụ sở làm việc của cơ quan. Lập kế hoạch dự toán ngân sách chi thường xuyên. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách cấp chi thường xuyên và các khoản chi khác theo đúng quy định. Thực hiện quyết toán thu - chi tài chính hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ về Văn phòng Thành uỷ và Sở Tài chính theo quy định.

2.8- Phối hợp, kết hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối trong việc dự trù kế hoạch và chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cấp uỷ, cán bộ, công chức và đảng viên.

2.9- Kết hợp với các ban, Công đoàn cơ quan tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ công chức cơ quan. Phục vụ đón, tiếp khách đến làm việc hoặc tham quan chu đáo, lịch sự.

2.10- Thực hiện chế độ thu, nộp đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

2.11- Thực hiện chi trả kinh phí hoạt động và phụ cấp cấp ủy cho các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

3 - Quyền hạn

3.1 - Được dự các hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trực thuộc, phục vụ công tác thông tin tổng hợp, thực hiện chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và Thường trực Đảng uỷ Khối điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo.

3.2 - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy, kiểm tra công tác thu, nộp đảng phí đối với cấp uỷ trực thuộc.

4 - Tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ làm việc

4.1- Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối

Gồm Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Văn phòng.

4.2- Biên chế

Biên chế chung của Văn phòng Đảng ủy Khối từ 4-5 cán bộ.

4.3- Chế độ làm việc

Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về toàn bộ công việc của Văn phòng.

Các tin khác

Cơ quan Ủy ban Kiểm traBan Tổ chứcBan Tuyên giáo

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Back to top