Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Chỉ thị yêu cầu, thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới. (Quảng trường Nhà hát lớn thành phố. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Theo đó Chỉ thị yêu cầu, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chủ đề Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và Chủ đề hành động năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”, trong đó xác định chuyển đổi số là “động lực” phát triển thành phố, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chính sách ưu đãi đối với người có công; khen thưởng kháng chiến tồn đọng; khen thưởng thành tích theo công trạng đạt được, thành tích đột xuất thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Đổi mới nội dung, hình thức biểu dương, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, tạo phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước để tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực.

Chỉ thị đề ra mục tiêu, thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13% trở lên so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 7.300 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 105.645,46 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 41.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; thu hút khách du lịch đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách; xây dựng nông thôn mới: 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã năm 2021, xây dựng tiếp 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu hút 2,5-3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020-2025) giảm 0,5%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử Hải Phòng