Chiều 12/01/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; biểu dương các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2022 và 3/2/2023. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đợt 7/11/2022, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố có 8 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đợt 3/2/2023, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố có 7 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó 1 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.


Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2023, Đảng bộ Khối thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện gồm có 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể (Kết nạp 200 đảng viên,trong đó 75 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thành lập mới từ 2 tổ chức cơ sở đảng trở lên; 1 tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp cơ sở hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát. Các tổ chức chính trị – xã hội Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và 3 chỉ tiêu định hướng phấn đấu về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (Có 90% số doanh nghiệp trở lên sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 100% số doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân người lao động tăng 10% trở lên so với năm 2022).

Nghị quyết cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, trong đó: Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên. Tiếp tục chủ động, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy. Các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.


Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Các cấp ủy đảng cơ sở lãnh đạo, tham gia cùng lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bám sát định hướng phát triển thành phố, thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”; tiếp tục quan tâm xây dựng, thực hiện văn hoá doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động. Tích cực thực hiện việc chuyển đổi số. Quan tâm thực hiện chủ trương về tăng cường hợp tác phát triển, sử dụng sản phẩm, dịch vụ các doanh nghiệp trong Khối. Các cấp ủy chỉ đạo, vận động, tích cực cùng ban lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…

Các tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã Quyết định tặng Giấy khen cho 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK