Sáng 16/5/2023, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự và báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đơn vị trong Khối đạt kết quả khá toàn diện trên các phương diện hoạt động của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng được triển khai khá đồng bộ đạt kết quả toàn diện; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy; các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.
Các đại biểu dự Hội nghị
Hầu hết cấp ủy cơ sở triển khai học theo Bác, học từ những việc làm nhỏ, công việc hàng ngày, xây dựng các tiêu chí chuẩn mực gắn với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp với phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ được thực hiện và cụ thể hoá bằng các giải pháp phù hợp với đặc thù của Khối, gắn với sinh hoạt, sản xuất- kinh doanh hằng ngày của đoàn viên, thanh niên.
Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhóm nhiệm, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể. Hằng năm, mỗi tổ chức đảng phải xây dựng được ít nhất 01 mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01…
Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố biểu dương, khen thưởng 09 tập thể, 17 cá nhân có thành tích “trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu cuốn sách của của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu những nội dung cơ bản tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta và sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về nhiệm vụ hệ trọng này.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK