Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của Thành phố và Đảng bộ Khối.
Các đại biểu dự Hội nghị
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì điểm cầu tại Hải Phòng. Dự tại điểm cầu thành phố, có đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.
Các đại biểu tại điểm cầu cơ sở của Đảng ủy Khối tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Kết nối với điểm cầu Thành phố, Đảng ủy Khối tiếp sóng tổ chức tại 1 điểm cầu chính và 59 điểm cầu cơ sở với gần 1200 cán bộ, đảng viên tham dự.
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu bế mạc tại điểm cầu thành phố Hải Phòng
Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với sự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thành ủy Hải Phòng yêu cầu việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương và hoàn thành trong tháng này; việc quán triệt chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết cũng được thực hiện trong tháng 01/2024.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố và các địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp chủ trì lựa chọn nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyếtvề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải được thảo luận dân chủ trong Ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt; coi trọng tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK